Page Not FoundUrčitě se Vám již někdy při surfování po internetu stalo, že jste otevřeli internetovou stránku a místo kýžené stránky se Vám zobrazil pouze kód s chybou ? Zajímá Vás co daná chyba znamená ? Nezoufejte, nyní Vám popíši jednotlivé chyby, s kterými se lze při brouzdání po internetu setkat.

Historie chyb:

Stavové hlášení HTTP protokolu zavedl Timothy Bernes-Lee (zakladatel World Wide Web – www) v roce 1992. Stavové hlášení se staly součástí specifikace HTTP v0.9. Do hlaviček HTTP protokolu jsou implementovány od verze 1.0a skládají se z čísla chyby a popisu. Chybová hlášení dělíme na dvě skupiny podle výsledné chyby:

4xx – informuje o chybě na straně klienta
5xx – informuje o chybě na straně serveru

Nejčastější chyby:

Error 404 – stránka nenalezena – někdy bývá na serveru nahrazen vlastní stránkou informující o nenalezení požadované stránky. Snažíte-li se dostat tam, kde nemáte přístup, server Vám odpoví chybou 403 (obecná chyba) nebo chybou 401 (neautorizovaný přístup).

Error 500– vnitřní chyba systému

Error 3xx – chyba zasílaná serverem pro přesměrování v případě, že se daný obsah na požadované adrese nenachází

Chyba na straně klienta

400 – Bad Request (chybný požadavek) – nejčastější příčinou je špatně zadaná URL adresa

401 – Unauthorized ( neautorizovaný přístup) – neoprávněný přístup k webové stránce, klient nesplnil identifikační požadavky

402 – Payment Required (rezervováno pro budoucí užití) – původně se měl tento stavový kód použít v internetových mikroplatebních službách

403 – Forbiden (Obecná chyba) – server nemůže odpovědět na požadavek

404 – Not Found ( objekt nenalezen) – stránka s požadovanou URL neexistuje

405 – Method Not Allowed (nepovolená metoda) – metoda specifikována v požadavk není povolena

406 – Not Acceptable (neakceptovatelné) – server může generovat pouze odpověď, která není klientem akceptována

407 – Proxy Authentication Required (je požadovaná proxy autentifikace) – před obsloužením požadavku musí být tento požadavek autentifikován proxy serverem

408 – Request Timeout (vypršení doby požadavku) – klient neodeslal žádný požadavek ve stanoveném časovém limitu

409 – Conflict (konflikt) – požadavek nemůže být splněn z důvodu konfliktu

410 – Gone (ukončeno) – požadovaná stránka není a nebude přístupná

411 – Lenght Required (požadována délka) – server neakceptoval požadavek, protože hlavička „content lenght“ není definována

412 – Precondition Failed ( přednastavená podmínka je chybná) – podmínka, která je zadaná v požadavku, byla serverem vyhodnocena jako chybná

413 – Request-url Entity Too Large ( požadované množství je příliš velké) – server neakceptoval požadavek, protože požadované množství je příliš velké

414 – Request-url Too Long ( URL požadavku je příliš dlouhé) – požadavek nebyl akceptován serverem. Chyba se zobrazí je-li požadavek POST překonertován na požadavek GET s dlouhou dotazovací informací

415 – Unsupported Media Type ( nepodporovaný typ média) – server neakceptoval požadavek, jelikož typ média není podporován

416 – Requested Range Not Satisfiable ( požadovaný rozsah je nesplnitelný) – je-li v požadavku hlavička „Range“ vyplněna rozmezím hodnot, které nevyhovují rozsahu hodnot aktuálně vybraného zdroje, může server vrátit tuto chybu

417 – Expectation Failed ( předpoklad skončil chybou) – předpoklad zadaný v hodnotě hlavičky požadavku „Except“ nemůže server dosáhnout.

Chyba na stranně serveru

500 – Internal server error ( vnitřní chyba serveru) – při zpracování dotazu došlo v programu serveru k blíže neurčené chybě.

501 – Not implemented (neimplementováno) – chyba serveru, pokud je po něm vyžadována metoda, kterou neovládá.

502 – Bad gateway (špatná brána) – tato chyba je zobrazena, pokud server na váš dotaz obdržel od původního serveru špatnou odpověď.

503 – Service unavailable (služba nedostupná) – může být způsobeno přetížením serveru

504 – Gateway Timeout (doba průchodu vypršela) – server v pozici brány / proxy neobdržel včas odpověď od nadřazeného serveru.

505 – HTTP Version Not Supported (nepodporovaná verze HTTP) – server nepodporuje verzi HTTP protokolu